55756 odwiedzin
17.1.2021 r.

6/2014(22) Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.pl


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2014. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Jej istotnym elementem jest prezentacja i promocja polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze inżynierii i zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawione również zostaną rozwiązania systemowe stymulujące integrację sektorów nauki, B+R i przemysłu – omówione zostaną korzyści dla polskiej nauki i gospodarki, wskazane obszary potencjalnych zmian, oraz podjęta zostanie dyskusja w obszarach konfliktowych.

Konferencja obejmie obszary związane z:

  • zarządzaniem procesem innowacyjnym,
  • inżynierią materiałową,
  • innowacyjnymi systemami technologicznymi,
  • systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
  • mechatroniką,
  • produkcją prototypową i doświadczalną.

Korzyści dla biznesu:

  • możliwość spotkania z przedstawicielami sektora B+R i zapoznania się z rezultatami prowadzonych przez nich badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
  • możliwość wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową.

Korzyści dla nauki:

  • możliwość zaprezentowania uzyskanych rozwiązań naukowych i aplikacyjnych zainteresowanym przedsiębiorcom,
  • możliwość zainicjowania projektów komercjalizacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie: www.fe2014.itee.radom.pl

Konferencja odbędzie się 25−26 września 2014 roku w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-konferencyjnym „Cztery Wiatry”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów (woj. świętokrzyskie).



Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.




Proponowana lokalizacja elementów wypełnienia aktywnego w bioreaktorze fermentacyjnym eksploatowanym w skali technicznej

Oferowane technologie, opracowane we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, przeznaczone są do zastosowania w procesach beztlenowego oczyszczania ścieków o dużym ładunku BZT z zakładów sektora przemysłu spożywczego, w szczególności zakładów mleczarskich, spirytusowych, cukrowni, mięsnych itp. Technologie te, po odpowiedniej adaptacji, mogą być również implementowane w typowych biogazowniach rolniczych i instalacjach utylizacji odpadów organicznych.



Technologia oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych

Lokalizacja wypełnienia aktywnego w reaktorze fermentacyjnym z mikrofalowym systemem ogrzewania

Element wypełnienia aktywnego

Opracowana modelowa technologia biologicznego oczyszczania ścieków polega na wypełnieniu bioreaktorów beztlenowych kształtkami z tworzywa sztucznego, w których zokludowane są drobiny metali katalitycznych. Kształtki te są dodatkowo wyposażone w magnesy stałe, spełniające funkcję aktywatorów magnetycznych. Obecność takich kształtek w złożu beztlenowym intensyfikuje procesy fermentacji metanowej i przyspiesza usuwanie biodegradowalnych zanieczyszczeń z oczyszczanych ścieków. Kształtki są wytwarzane techniką wytłaczania mikroporującego. Porowatość kształtki zwiększa aktywną powierzchnię wypełnienia, ogranicza możliwość wynoszenia biomasy z reaktorów fermentacyjnych, a domieszka metali katalitycznych oraz elementów aktywnych magnetycznie umożliwia skuteczniejsze usuwanie związków organicznych i biogennych ze ścieków. Badania w skali ćwierć-technicznej udowodniły, iż opracowana technologia zapewnia wyższą sprawność reaktorów beztlenowych w stosunku do układów z wypełnieniami konwencjonalnymi. Szczególnie ważną zaletą rozwiązania, przewyższającą obecnie stosowane wypełnienia biorekatorów, jest istotne zwiększenie skuteczności usuwania fosforu ze ścieków.

Kontakt:
dr inż. Marian Grądkowski, tel. 48 364 42 41 wew. 218
marian.gradkowski [ at ] itee.radom.pl



Technologia wytwarzania biogazu

Bioreaktor eksploatowany w skali laboratoryjnej

Element wypełnienia magneto-aktywnego

Modelowa technologia polega na stymulowaniu beztlenowej transformacji związków organicznych, zawartych w biodegradowalnych ściekach przemysłowych do biogazu poprzez wprowadzenie do bioreaktorów porowatych elementów wypełnienia magneto-aktywnego z osadzonymi katalizatorami metalicznymi. Struktura wypełnienia (mikropory) zapewnia zwiększenie koncentracji biomasy w reaktorze i skuteczniejszą transformację substancji organicznej do metanu, co wpływa bezpośrednio na podniesienie wydajności produkcji biogazu. Zastosowanie domieszek metali katalitycznych oraz elementów magnetycznych pozwala na uzyskanie biogazu wolnego od siarkowodoru oraz usprawnienie procesu odgazowania, co korzystnie wpływa na metabolizm bakterii anaerobowych. Zastosowanie tej technologii umożliwia 15−20% zwiększenie wydajności produkcji biogazu w stosunku do aktualnie stosowanych technologii.

Kontakt:
dr inż. Marian Grądkowski, tel. 48 364 42 41 wew. 218
marian.gradkowski [ at ] itee.radom.pl