55757 odwiedzin
17.1.2021 r.

2/2014 (18) Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.pl


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2014. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Ma za zadanie zintegrowanie środowisk nauki i biznesu, a tym samym wzmocnienie procesów dyfuzji innowacyjnych technologii w gospodarce.

Konferencja obejmie obszary związane z:

  • zarządzaniem procesem innowacyjnym,
  • inżynierią materiałową,
  • innowacyjnymi systemami technologicznymi,
  • systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
  • mechatroniką,
  • produkcją prototypową i doświadczalną.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie: www.fe2014.itee.radom.pl.

Konferencja odbędzie się 25−26 września 2014 roku w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-konferencyjnym „Cztery Wiatry”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów (woj. świętokrzyskie).
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.Oznaczanie związków furanowych w olejach transformatorowych

Wysokosprawny chromatograf cieczowy

Chromatogram pochodnych furanowych wykonany metodą HPLC z detekcją przy długości fali równej 220 nm

Laboratorium Technologii Proekologicznych Instytutu Technologii Eksploatacji − PIB jest laboratorium badawczym, akredytowanym przez PCA nr AB 1496. W ramach wymienionej akredytacji wykonuje usługi polegające na oznaczeniu pochodnych furanowych w olejach elektroizolacyjnych wg normy PN-EN 61198:2002.

Izolacja papierowo-olejowa transformatora podczas jego eksploatacji podlega różnorodnym oddziaływaniom czynników fizykochemicznych, wśród których można wymienić: tlen, temperaturę, wilgoć, katalityczny wpływ miedzi, oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz łuków elektrycznych. Czynniki te prowadzą do starzenia się oleju transformatorowego, a także zwiększenia kruchości izolacji papierowej. W konsekwencji obserwuje się odrywanie mikrowłókienek celulozy, a następnie jej depolimeryzację i uwalnianie związków furanowych, których zawartość w oleju świadczy o stopniu destrukcji celulozy.

Złożony skład chemiczny olejów transformatorowych, zawierających szereg związków naftenowych, uniemożliwia bezpośrednie oznaczanie analitu, tzn. związków furanowych. Konieczne jest zatem separowanie tych substancji z matrycy olejowej, co jest realizowane metodą ekstrakcji ciecz−ciecz. Odpowiednio przygotowaną próbkę analityczną poddaje się następnie analizie za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) zgodnie z normą PN-EN 61198:2002.

Kontakt:
dr inż. Jarosław Molenda, tel. 48 36 49 289
jaroslaw.molenda [ at ] itee.radom.plAnalizator zawartości węgla w lotnych popiołach

Model 3D komory pomiarowej i widok urządzenia pomiarowegoD

Widok okien programowych

Analizator przeznaczony jest do monitorowania on-line ilości węgla w strudze aerozolu popiołowego powstającego podczas wytwarzania energii w elektrowniach lub elektrociepłowniach konwencjonalnych. Zawartość niespalonego węgla w lotnych popiołach jest jednym z wyznaczników pozwalających na ocenę prawidłowości procesu spalania pyłu węglowego w konwencjonalnych elektrowniach zawodowych, a także identyfikacji przydatności gospodarczej powstających odpadów popiołowych, wykorzystywanych jako dodatki do cementów.

Krzywa kalibracyjna urządzenia do pomiaru zawartości węgla w lotnych popiołach

Analizator wykorzystuje pomiar reflektancji światła widzialnego przez układ fotometryczny umieszczony wewnątrz sfery Ulbricha. Na podstawie pomiaru jasności próbki, przy wykorzystaniu krzywej kalibracyjnej, istnieje możliwość bezpośredniego pomiaru zawartości węgla w lotnych popiołach.

System pomiarowy wyposażono w specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na sterowanie urządzeniem, a także na zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych. Zastosowane algorytmy informatyczne umożliwiają wykorzystanie oprogramowania lokalnie w szafie sterowniczej przy urządzeniu, a także na komputerze PC, np. w nastawni elektrowni lub też przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych typu tablet lub smartfon.

Oprogramowanie informatyczne może być dostępne dla urządzeń z systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone 8 oraz innymi występującymi na rynku smartfonów.

Kontakt:
dr inż. Jarosław Molenda, tel. 48 36 49 289
jaroslaw.molenda [ at ] itee.radom.pl